Archive for the 'כללי' Category

Page 2 of 2

אודות הלוח העברי

לוח השנה העברי מבוסס על מסלולי השמש והירח, (לעומת הלועזי הבנוי על השמש, והמוסלמי שבנוי על הירח).

נאמר למשה רבינו שאת קביעות החודשים יש לעשות לפי הירח, ויחד עם זאת החודשים יתאימו לעונות השנה (פסח חייב להיות באביב) ולכן הלוח חייב להתאים למסלול השמש. מכיון ששנת השמש אורכת 365 יום, ושנת הירח 354 יום. נקבעו השנים המעוברות בהם מוסיפים עוד חודש, בכדי להשלים את ההבדלים בין מסלול הירח לשמש.

החודש נחלק לעשרים ותשע או שלושים יום. מסלול הירח הוא 29 וחצי ימים (ובמדוייק 29 ימים 12 שעות 793 חלקים (בכל דקה יש 18 חלקים)).
ולכן יש חודשים מלאים של שלושים יום, וחודשים חסרים של 29 יום.

החודשים המלאים הם – תשרי, שבט, אדר ראשון, ניסן, סיון, אב.

החודשים החסרים – טבת, אדר, תמוז, אלול.

החודשים המתחלפים (פעמים מלא, פעמים חסר) – חשוון וכסלו.

בדרך כלל הסדר הוא חודש אחד מלא ואחריו חסר. חוץ מחשוון, כסלו ואדר ראשון.

בכל 19 שנים של השמש נשלמים חודשי הירח. במילים אחרות 19 שנות שמש שוות ל19 שנים ו7 חודשי ירח. לכן במשך 19 שנים 7 שנים מעוברות. סדר השנים הוא קבוע – השנה ה- 3 למחזור או ה- 6, 8, 11, 14, 17, 19 יהיו שנים מעוברת.

קביעות ראש חודש הייתה בתחילה על פי הראיה, בית הדין בירושלים היה מקבל בכל חודש עדים שראו את 'מולד הלבנה', ועל פי העדים היו קובעים מתי ראש חודש. כמו כן עיבור השנה היה נקבע על פי בית דין מיוחד שהיה מתכנס כשהיה נראה צורך לעבר את השנה. וכל זה היה ללא קביעות ואפשרות לדעת מראש את החלטת בית הדין.

בזמן הגלות לא ניתנה האפשרות לקבוע עוד על פי הראי'ה, ואז תקן הלל הזקן את החשבון שעליו אנו סומכים היום למנין ראשי חודשים ושנים.

לוח שנה תשע

 
 

תאריך עברי לועזי לוח שנה יהודי

לוח לשנת תשס"ט – 2009

לוח שנה אינטראקטיבי

לוח לשנת תש"ע

 אלול – תשרי תשס"ט

ספטמבר 2008 

 
 תשרי – חשון תשס"ט

 אוקטובר 2008

 
 חשון – כסלו תשס"ט

 נובמבר 2008

 
 כסלו – טבת תשס"ט

 דצבמר 2008

 
 טבת – שבט תשס"ט

 ינואר 2009

 
 שבט – אדר תשס"ט

 פברואר 2009

 
 אדר – ניסן תשס"ט

 מרץ 2009

 
 ניסן – אייר תשס"ט

 אפריל 2009

 
 אייר – סיון תשס"ט

מאי 2009

 
 סיון – תמוז תשס"ט

יוני 2009

 
 תמוז – אב תשס"ט

יולי 2009

 
 אב – אלול תשס"ט

אוגוסט 2009

 
 אלול – תשרי תשס"ט

ספטמבר 2009